Obchodné podmienky

Čl. I

 

Úvodné ustanovenia a definície pojmov

 

 

1. Tovar“ je akýkoľvek spotrebný tovar predávaný prostredníctvom elektronického obchodu www.beautyshoprio.sk (ďalej len „e-shop“).

 

2.Predávajúci“ je obchod Beauty Shop Rio na základe SBDS kft, IČO: 12970175241, Dič:412031588. Ič DPH:SK4120315188

 

3.Kupujúci“ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutoční objednávku prostredníctvom e-shopu.

 

4. Záväzne potvrdená objednávka Predávajúcim sa následne považuje za „Kúpnu zmluvu“. Kúpna zmluva sa uzatvára medzi zmluvnými stranami: Predávajúci a Kupujúci.

 

5. Ceny nachádzajúce sa v e-shopu sú uvádzané vrátane príslušnej sadzby DPH, pokiaľ nie sú označené inak.

 

6. Predávajúci je platcom DPH.

 

 

Čl. II

 

Podmienky na uzavretie zmluvy

 

 

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí. Všetky prijaté elektronické

 

objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

 

2. Predávajúci je oprávnený odmietnuť uzavretie Kúpnej zmluvy, ak dodacia adresa Kupujúceho sa nachádza v konkurenčnej zóne upresnenej v Čl. II.3. obchodných podmienok. V

 

tomto aj v inom prípade 

 

3. Konkurenčná zóna je lokalita, kde sa nachádza v blízkosti prevádzka obchodu Beauty Shop Rio. K tejto zóne patria:

 

3.1. v okrese Dunajská Streda obce: Báč, Baka, Baloň, Bellova Ves, Blahová, Blatná na Ostrove, Bodíky, Boheľov, Čakany, Čenkovce, Čiližská Radvaň, Dobrohošť, Dolný Bar, Dolný

 

Štál, Dunajská Streda, Dunajský Klátov, Gabčíkovo, Holice, Horná Potôň, Horné Mýto, Horný Bar, Hubice, Hviezdoslavov, Jahodná, Janíky, Jurová, Kľúčovec, Kostolné Kračany,

 

Kráľovičove Kračany, Kútniky, Kvetoslavov, Kyselica, Lehnice, Lúč na Ostrove, Macov, Mad, Malé Dvorníky, Medveďov, Mierovo, Michal na Ostrove, Ňárad, Nový Život, Ohrady, Okoč,

 

Oľdza, Orechová Potôň, Padáň, Pataš, Potônske Lúky, Povoda, Rohovce, Sap, Šamorín, Štvrtok na Ostrove, Topoľníky, Trhová Hradská, Trnávka, Trstená na Ostrove, Veľká Paka,

 

Veľké Blahovo, Veľké Dvorníky, Veľký Meder, Vieska, Vojka nad Dunajom, Vrakúň, Vydrany, Zlaté Klasy.

 

3.2. v okrese Galanta obce: Čierna Voda, Čierny Brod, Dolné Saliby, Dolný Chotár, Horné Saliby, Kráľov Brod, Mostová, Tomášikovo, Trstice, Vozokany.

 

3.3. v okrese Senec obce: Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Kalinkovo, Malinovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Rovinka, Tomášov.

 

4. Predávajúci je oprávnený odmietnuť uzavretie Kúpnej zmluvy, alebo odstúpiť od nej, ak

 

4.1. Kupujúci nesúhlasí s týmito obchodnými podmienkami.

 

4.2. Tovar alebo službu nebude možné zabezpečiť.

 

4.3. Kupujúci už viackrát odmietol prevzatie alebo zaplatenie objednaného Tovaru.

 

4.4. Jej uzavretie by bolo v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi.

 

5. Predávajúci odmietnutie na uzavrenie Kúpnej zmluvy, alebo odstúpenie od nej musí oznámiť Kupujúcim.

 

 

 

 

Čl. III

 

Objednávka

 

 

1. Jednotlivé Kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok Kupujúceho.

 

2. Záväzne potvrdená objednávka Predávajúcim (po overení sa zmení stav objednávky na „Vybavuje sa“) bude následne po preverení skladovej dostupnosti Tovaru, spôsobu a

 

realizácie platby (dostupnosť uvedená u predávaného Tovaru je len orientačná). V prípade, že objednaný Tovar nebude dostupný v skladoch, bude Kupujúci kontaktovaný

 

(telefonicky alebo e-mailom) za účelom dohody ďalšieho postupu a možností vybavenia objednávky. Bude ponúkaný alternatívny Tovar a po dohode bude upravená (alebo zrušená)

 

objednávka.

 

3. Kupujúci objednaním Tovaru potvrdzuje, že

 

3.1. bol oboznámený s použitím, užívaním Tovaru.

 

3.2. si pozorne prečítal text obchodných podmienok, a že s nim súhlasí.

 

4. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 2 hodín od jej odoslania, alebo ešte pred jej potvrdením. Ak Kupujúci už uhradil zálohovú faktúru, tak je

 

Predávajúci povinný vrátiť zaplatenú sumu v lehote do 14 dní na účet Kupujúcého, alebo po vzájomnej dohode povoliť Kupujúcému, aby zaplatenú sumu mohol používať pri ďalšej

 

objednávke vo forme kreditov.

 

5. Kupujúci môže stornovať alebo zmeniť svoju objednávku telefonicky alebo e-mailom.

 

 

 

Čl. IV

 

Platobné podmienky

 

 

1. Kupujúci môže svoju platbu uskutočniť vopred bankovým prevodom alebo priamym vkladom v hotovosti v banke. Variabilný symbol bude číslo objednávky (ID). Číslo účtu:

 

0192253060/0900, IBAN: SK4709000000000192253060 (bankový účet je vedený v Slovenskej sporiteľni). Tovar bude vyexpedovaný po pripísaní celej kúpnej čiastky na účet

 

Predávajúceho, a bude vystavená riadna faktúra.

 

2. Kupujúci môže Tovar objednať v rámci Slovenskej republiky aj na dobierku, a zaplatí sumu objednávky v hotovosti priamo poštovému kuriérovi pri prevzatí zásielky.

 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar za cenu platnú v čase objednania Tovaru.

 

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien Tovarov.

 

 

Čl. V

 

Dopravné podmienky

 

 

1. Doprava Tovaru je služba, ktorú poskytuje Predávajúci na základe jednoznačnej voľby Kupujúceho, a je hradená Kupujúcim osobitne podľa platného cenníka. Cena a spôsob

 

dopravy je určená v sekcii Doprava.

 

2. Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za Tovar a ceny za dodanie Tovaru Kupujúcim, dodať Tovar Kupujúcemu v požadovanej kvalite, cene a množstve. Pri zasielaní Tovaru na

 

dobierku objednávky sa realizujú okamžite v prípade, ak je objednaný Tovar na sklade.

 

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať Tovar Kupujúcemu na adresu, ktorú Kupujúci uvedie v objednávke ako miesto doručenia.

 

 

 

4. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim od doby, kedy Predávajúci Kupujúcemu, jeho zástupcovi alebo dopravcovi (ktorý je považovaný za zástupcu Kupujúceho bez ohľadu na to,

 

kto platí dopravné náklady alebo poistenie Tovaru počas prepravy) umožní fyzicky disponovať s Tovarom.

 

5. Vlastnícke právo na Tovar prechádza na Kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

 

6. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: obchod@beautyshoprio.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a

tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné  vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva

vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou. Predávajuci berie zodpovednosť za škodu

vzniknutú na dodanom tovare, ako aj za dodanie neúplného množstva tovaru a druh objednaného tovaru.

 

7. Kupujúci berie na vedomie, že pri plnení záväzkov Predávajúceho majú uvádzané termíny dodávok orientačný charakter.

 

8. V prípade, ak Tovar nie je dodaný z dôvodu vyššej moci, Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho o dôvode nedodania Tovaru. V tomto prípade Predávajúci poskytne

 

Kupujúcemu náhradné plnenie.

 

9. Nebezpečenstvo škody na výrobkoch prechádza na Kupujúceho momentom prevzatia Tovaru Kupujúcim alebo jeho splnomocnencom.

 

10. Neprevzatie zásielky Kupujúcim je považované za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy a Predávajúci má nárok na vzniknutú škodu. V prípade, že si Kupujúci Tovar neprevezme

 

pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie Tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia Tovaru.

 

 

 

 

Čl. VI

 

Reklamácia

 

 

1. Vrátiť je možné iba Tovar nepoškodený a v pôvodnom obale a to do 14 dní od prevzatia Tovaru. V prípade splnenia podmienok pre vrátenie Tovaru bude Kupujúcemu

 

vrátená celá suma, ktorú za Tovar zaplatil. Do vrátenej sumy sa nezapočítava cena poštovného a balného. Po dohode môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný

 

Tovar v zodpovedajúcej hodnote. Náklady na dopravu za vymenený tovar hradí Kupujúci.

 

2. Reklamovať je možné len Tovar zakúpený a zaplatený u Predávajúceho. Postup pri reklamácii je určený v sekcii Reklamácia. Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola

 

uplatnená v záručnej lehote a Kupujúci musí predložiť doklad o nadobudnutí reklamovaného Tovaru.

 

3. Záručná doba na Tovar je 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny Tovar, a plynie odo dňa prevzatia Tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov

 

súvisiacich s Tovarom oprávnenou osobou. Záruka sa vzťahuje na všetky vady výrobku spôsobené výrobcom (napr. vady materiálu, konštrukcie, výroby).

 

4. Pred zaslaním zásielky je potrebné vyplniť reklamačný formulár a do zásielky priložiť: Tovar na reklamáciu, doklad o kúpe Tovaru alebo jeho kópiu, sprievodný list.

 

5. Sprievodný list musí obsahovať nasledovné údaje:

 

5.1. údaje podľa ktorých sa dá identifikovať Kupujúceho.

 

5.2. z akého dôvodu je Tovar reklamovaný.

 

5.3. akým spôsobom má Predávajúci postupovať v prípade uznania reklamácie (výmena tovaru, vrátenie peňazí – v prípade žiadosti o vrátenie peňazí uviesť číslo účtu, na ktorý bude

 

čiastka prevedená).

 

5.4. ak Kupujúci nie je zaregistrovaný užívateľ, treba uviesť e-mail a telefónne číslo.

 

6. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené v dôsledku

 

6.1. násilného poškodenia - roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený Tovar, Tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev

 

Tovaru a pod.

 

6.2. nedodržaním návodu na použitie.

 

6.3. nesprávnou (zanedbanou) údržbou.

 

6.4. nesprávnym použitím.

 

6.5. používaním v extrémne neobvyklých podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa

 

Tovar bežne používa.

 

6.6. nadmerného opotrebovania.

 

6.7. bežného opotrebovania jednotlivých dielov zariadenia (najmä opotrebovanie strihacích hlavíc, otupenie nožníc a redukcia kapacity akumulátorov).

 

6.8. nadmerného prepätia, napr. pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa.

 

6.9. živelnej katastrofy.

 

7. Zásielku je potrebné zaslať k reklamácii poštou na adresu: Marianna Rába Nagy - BEAUTY SHOP RIO, Bacsákova ulica 2., 929 01 Dunajská Streda.

 

8. Tovar nie je možné vrátiť zaslaním na dobierku, akýkoľvek takto vrátený Tovar nebude akceptovaný.

 

 

 

 

Čl. VII

 

Ochrana osobných údajov

 

 

1. Predávajúci týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich Kupujúcich získanými pri objednávaní Tovarov, zaobchádza v zmysle Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných

 

údajov.

 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje Kupujúceho a ani žiadne ďalšie informácie o Kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje Kupujúceho

 

nutné na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi.

 

3. Kupujúci udeľuje Predávajúcemu súhlas na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci odvolať kedykoľvek

 

písomnou formou. Informácie na odvolanie sa nachádzajú v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

 

 

 

Čl. VIII

 

Záverečné ustanovenia

 

 

1. V prípade že medzi Kupujúcim a Predávajúcim existuje iná platná zmluva uzavretá v písomnej podobe, platia výlučne podmienky definované v zmluve uzavretej v písomnej

 

podobe.

 

2. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá Predávajúci Kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku

 

nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

 

3. Predávajúci upozorňuje, že informácie a obrázky na e-shope sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti, či typografické chyby a môžu

 

byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a

 

negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

 

4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame, mimoriadne alebo iné následné škody, spôsobené použitím informácií z jeho vlastných alebo

 

odkazovaných webových stránok, vrátane (ale nie výhradne) ušlého zisku, vynaložených nákladov, prerušenia činnosti a ďaľších škôd.

 

5. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo

 

Občianskeho zákonníka.

 

6. Predávajúci a Kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe

 

zmluvné strany.

 

7. Orgánom dozoru je:

             

a) orgány štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva a štátna veterinárna a potravinová správa ,  adresa:

 
Veľkoblahovská cesta 1067/32, 929 01 Dunajská Streda

b) Slovenská obchodná inšpekcia ,adresa: 

Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1


Odbor výkonu dozoru   
 

tel. č. 033/321 25 27, 033/321 25 21 fax č. 033/321 25 23

 

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 18.06.2014.

 

Beauty Shop Rio-SBDS kft, © 2024